Siirry sisältöön

Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Laatuyhdistys ry, ruotsiksi Finlands Kvalitetsförening rf ja epävirallisesti englanniksi Finnish Quality Association. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo ja sen toiminta-alue on koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatujohtamista ja laadunhallintaa, ja elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon toiminnan ja tuotteiden laadun, sekä kilpailukyvyn parantamista. Tavoitteena on maamme kansainvälisen kilpailukyvyn jatkuva paraneminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys, joko yhdessä muiden oikeushenkilöiden kanssa tai yksin, järjestää Suomen Laatupalkinto -kilpailuja määrittelemiensä sääntöjen mukaisesti, järjestää tiedotus-, julkaisu-, verkottumis-, tutkimus-, kehittämis- ja selvitystoimintaa ja keskustelu-, oppimis- ja koulutustilaisuuksia, tekee viestintätyötä, ohjaa tai toteuttaa tutkimus- ja kehitysprojekteja, jakaa avustuksia yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan, toimii yhteistyössä muiden samaa tarkoitusta ajavien tahojen kanssa, tai liittyy niihin jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös samaa tarkoitusta ajavia rekisteröimättömiä alayhdistyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa taikka muuten välitöntä taloudellista ansiota jäsenilleen, eikä yhdistyksen toiminta muutenkaan saa olla pääasiallisesti taloudellista.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksen edistämisestä ja joka on kiinnostunut toimimaan yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksessä on neljänlaisia jäseniä: päättäviä yhteisöjäseniä, kannattavia yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä ja kunniajäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön. Kunniajäsentä ei voida valita yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Yhdistyksen kokouksissa päättävillä yhteisöjäsenillä on kullakin viisi ääntä ja henkilöjäsenillä ja kunniajäsenillä kullakin yksi ääni. Kannattavilla yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta.

4 § Eroaminen

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen, joka ei kunkin tilikauden loppuun mennessä ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi. Jäsen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai ilmeisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi yhdistyksen hallitus erottaa.

5 § Jäsenmaksu

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää. Päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Mikäli jäsen liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, peritään jäseneltä jäsenmaksu jaksotettuna toteutuvien jäsenyyskuukausien mukaan. Maksuvelvollisuus alkaa liittymistä seuraavan kalenterikuukauden alussa. Mikäli jäsen eroaa yhdistyksen jäsenyydestä kesken kalenterivuoden, on jäsen velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksessaan vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

6 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen apuna toimii neuvottelukunta, jonka jäsenet vuosikokous valitsee. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

7 § Toimitusjohtaja

Yhdistyksellä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

8 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kukin yksin. Hallitus voi tarvittaessa myös määrätä kaksi hallituksen jäsentä tai toimihenkilöä kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä.

9 § Talous

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Toiminnan suunnittelu seuraa kalenterivuotta.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään huhtikuussa. Lisäksi yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos hallitus niin päättää, tai jos vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 30 henkilöjäsentä, tai vähintään seitsemän päättävää yhteisöjäsentä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Sähköposti, tekstiviesti tai kirjallinen kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka kaksi kokouksen valitsemaa henkilöä tarkastaa.

11§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös ja yhdistyksen sääntöjen mukainen kertomus toiminnasta
 • Esitetään tilintarkastajien kertomus
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 • Esitetään tiedoksi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 • Vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten osalta
 • Esitetään tiedoksi kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
 • Päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrittää arpa, tämän jälkeen vuoron mukaan
 • Vahvistetaan neuvottelukunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan ensin neuvottelukunnan puheenjohtaja, sekä neuvottelukunnan muut jäsenet
 • Valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö
 • Valitaan muut mahdolliset luottamushenkilöt
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

12§ Erinäisiä säännöksiä

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen samoin kuin yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että tätä tarkoittava päätös tehdään vähintään 3/4:lla annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa, jonka kutsussa on mainittu, että purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta päätetään. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen tarkemmin määrittämällä tavalla.

13§ Sovellettavia lakeja

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.