Siirry sisältöön

Mitä on ESG?

  • Vastuullisuus
  • Julkaistu:

Vastuullisuusnäkökulma on yhä selvemmin näkyvissä yritysten arjessa ja toiminnan suunnittelussa. Eri sidosryhmien vaatimukset organisaatioita kohtaan kasvavat: vastuullisuutta vaativat paitsi kuluttajat myös esimerkiksi sijoittajat ja yhteiskunta.

ESG:llä viitataan (yritys)toimintaan, joka huomioi perinteisten taloudellisten näkökulmien lisäksi myös ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan sekä hallintotapaan liittyvät vaikutukset ja näkökohdat. ESG:tä käytetään nykyään usein synonyymina termien vastuullisuus, yritysvastuu, vastuullinen liiketoiminta ja kestävä liiketoiminta kanssa.

ESG on lyhenne sanoista Environment, Social, Governance eli suomeksi ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa:

  • Ympäristö (Environment) tarkoittaa ympäristöasioiden huomioimista yrityksen toiminnassa: liiketoiminnan ympäristövaikutusten arviointia, tunnistamista sekä ympäristönäkökulmien huomioimista yrityksen toiminnassa. Tähän kuuluvat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen.
  • Sosiaalinen vastuu (Social) kattaa yrityksen suhteen ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi työntekijöiden oikeudet ja hyvinvointi, tasa-arvo, ihmisoikeudet, työturvallisuus, asiakasvastuu ja yrityksen vaikutus yhteiskuntaan.
  • Hyvä hallintotapa (Governance) viittaa yrityksen johdon ja päätöksenteon laatuun sekä hallintotapaan. Siihen kuuluvat muun muassa läpinäkyvyys, johtamismalli, korruption vastainen toiminta ja osakkeenomistajien oikeudet.

ESG:ssä kyse on siitä, miten yritys tunnistaa ja minimoi toimintansa negatiiviset vaikutukset (kuten päästöt, hankintaketjun ihmisoikeusvaikutukset), tunnistaa ja maksimoi positiiviset vaikutukset (kuten työllistäminen, tasa-arvon edistäminen) sekä tunnistaa kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet (kuten terveyttä edistävät tuotteet, vihreät innovaatiot). ESG:ssä ja vastuullisuudessa on siis kyse yrityksen strategiasta, liiketoimintamallista ja päivittäisestä toiminnasta – miten sen tuotteet, palvelut ja koko liiketoiminta tukevat kestävää kehitystä.

Tutustu kiertotalous- ja vastuullisuuspalveluihimme »

ESG ohjaa huomioimaan vastuullisuusnäkökulman

ESG terminä on tullut käyttöön sijoittajien ja rahoitusmarkkinoiden tarpeesta saada sijoituskohteistaan myös muita kuin taloudellisia tietoja sekä tietoja kestävyys- tai ESG-tekijöiden vaikutuksista yrityksen taloudelliseen suoriutumiskykyyn ja arvonmuodostukseen. ESG-tekijöillä on nykyään aiempaa suurempi merkitys sijoituskohteen arvonnousun, riskienhallinnan ja maineen näkökulmasta. Monet sijoittajat uskovat, että huomioimalla ESG-näkökohdat sijoituspäätöksissään he voivat edistää positiivisia muutoksia ja saavuttaa varsinkin pitkällä aikavälillä parempaa taloudellista suorituskykyä.

Erityisesti 2020-luvulla ESG- ja taloudellinen näkökulma (F, financial) ovat kytkeytyneet yhä tiiviimmin yhteen. Tähän ohjaa myös tiukentuva lainsäädäntö, joka erityisesti Euroopassa koskettaa niin yrityksiä kuin rahoitussektoria. Sijoitus- ja rahoitusalan toimijoiden tulee entistä tarkemmin tunnistaa oman toimintansa ja sijoituskohteidensa vastuullisuusnäkökulmat. ESG-arviointeja käytetään myös yritysten vertailussa ja sijoitusrahastojen tuotekehityksessä.

Mitä on ESG-sijoittaminen?

ESG-sijoittamisella on kaksi merkitystä:

  • Sijoittaminen yrityksiin, jotka tekevät kestäviä ja vastuullisia tuotteita ja palveluja, tai niiden yritysten välttely, joiden toiminta aiheuttaa esimerkiksi ympäristön saastuttamista tai ihmisoikeuksien loukkaamista.
  • Sijoittaminen rahastoihin, jotka keskittyvät ESG-kriteereitä täyttäviin yrityksiin tai aloihin.

Myös vastuullisuuteen tai ESG:hen keskittyvä sijoittaja-aktivismi on lisääntynyt viime vuosina. Sijoittaja voi ajaa yhtiökokouksissa vastuullisuusasioiden parantamista tai äänestää kestämättömiksi kokemiaan ehdotuksia vastaan.

Tutustu kiertotalous- ja vastuullisuuspalveluihimme »

Mitä on ESG-raportointi?

ESG- tai vastuullisuusraportoinnilla pyritään tuomaan esiin yrityksen toimet, panostukset ja tavoitteet ympäristöön, sosiaalisiin vaikutuksiin, hyvään hallintotapaan ja laajasti kestävän kehityksen edistämiseen liittyen. Raportoinnilla yritys voi asettaa tavoitteita, mitata suoriutumistaan ja vastata sidosryhmien odotuksiin. ESG- tai vastuullisuusraportoinnilla pyritään edistämään myös läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja vuoropuhelua – harvalle sidosryhmälle enää riittää vain taloudellisesta suorituskyvystä kertominen.

Mitä tarkoittaa CSRD?

EU:ssa astuu voimaan vuoden 2024 alussa yritysten kestävyysraportointidirektiivi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), joka velvoittaa suuret ja keskisuuret yritykset, pörssilistatut pk-yritykset, vakuutus- ja luottolaitokset sekä tietynkokoiset EU:n ulkopuoliset yritykset raportoimaan niiden toiminnan kestävyysnäkökulmista niin strategian, toimeenpanon kuin suorituskyvyn tasoilla. Raportointivelvoite etenee asteittain vuosien 2024–2028 välillä.

Koska yritysten pitää raportoida koko arvoketjustaan, on direktiivillä vaikutusta myös muihin kuin suoraan direktiivin alaisiin yrityksiin.

CSRD on osa EU:n vihreän rahoituksen ohjelmaa, johon kuuluvat muun muassa EU-taksonomia (kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmä), finanssisektoria koskeva kestävän rahoituksen tiedonantoasetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ja vielä käsittelyssä oleva yritysten kestävää toimintaa koskeva huolellisuusvelvoite (ns. yritysvastuulaki, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Tavoitteena on muun muassa hillitä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä sekä edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa niin paikallisesti kuin globaaleissa arvoketjuissa.

Haluatko tukea organisaatiosi vastuullisuusasioihin?

Tutustu monipuolisiin kiertotalous- ja vastuullisuuspalveluihimme.

Tutustu vastuullisuuspalveluihin

Kirjoittaja

Riikka Rantakari
Toimitusjohtaja
FitComm Oy