Siirry sisältöön

Strategian laatiminen

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Strategiatyöhön liittyy monenlaisia vaiheita ja päätöksiä, joiden perusteella lopputulos määrittyy. Eri lähestymistavoilla on omat vahvuutensa ja toisaalta heikkoutensa. Tärkeää on kuitenkin, että strategiaa tehdään tietoisesti ja tavoitteellisesti. Millainen strategiaprosessin siis kannattaa olla, ja mitä siinä tulee ottaa huomioon?

Johtajilla on usein tähtäimessään lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteet ja mittarit, jotka ovat itsessään välttämättömiä, ja joista heitä palkitaan. Mutta keskittymällä vain kuluvan ja seuraavan kvartaalin menestymiseen ei rakenneta pitkän aikavälin menestystä. Selkeän strategia-ajattelun avulla koko organisaatio johdosta työntekijätasolle saakka ymmärtää, miksi valittuja asioita toteutetaan, ei pelkästään miten ja missä määrin niitä tehdään.

Seuraavassa käyn läpi muutamia periaatteita, jotka helpottavat yhteisen strategisen ymmärryksen aikaansaamista ja edellytysten rakentamista strategian toteuttamiselle.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Kevyt vai raskas strategiaprosessi?

On sanottu, että strategian laatiminen on helppoa, mutta strategian toteuttaminen vaikein asia strategiaprosessissa. Voisiko sitten tehdä niin, että strategia kuitattaisiin muutamalla nopealla iskulauseella, ja koko varsinainen strategiatyö käytettäisiin strategian viemiseen käytäntöön?

Kevyimmillään strategian laatiminen perustuu joidenkin avainhenkilöiden (johtoryhmä, hallitus) näkemyksiin, jolloin se voidaan muodostaa ennakkovalmistautumisen ja yhteisten keskustelujen pohjalta.

Tämän toimintamallin riskinä on tietty kapeakatseisuus, mikäli taustatyö ei perustu riittävän laaja-alaisesti sidosryhmien näkemyksiin. Lisäksi strategian vieminen käytäntöön viestinnän kautta tapahtuu usein hitaasti ja vaatii erillisiä muutosjohtamisen ja jalkauttamisen toimenpiteitä, joiden onnistuminen voi olla epävarmaa.

Laajimmillaan strategiatyö on kaikkia tärkeitä sidosryhmiä osallistava ja jatkuva, itseään täydentävä prosessi. Eri asiakassegmenttien tarpeet ja odotukset muodostavat yhdessä kilpailijaseurannan ja toimintaympäristön megatrendien kanssa taustan, jota vasten muodostuu kuva toimintaympäristöstä. Henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden, omistajien, yhteiskunnallisten trendien ja lainsäädännön kautta saatava informaatio antaa mahdollisuuden tehdä valintoja, jotka vahvistavat organisaation perustehtävää ja strategian toteutuskelpoisuutta. Tämä on edelliseen verrattuna käänteinen toimintamalli: alku on hidas, mutta käytännön soveltaminen on nopeaa.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Strategiatyön vaiheet sudenkuoppineen ja vinkkeineen

Jaan seuraavassa strategiatyön viiteen päävaiheeseen yhdistämällä EFQM-mallin (2021), Clifford Chin artikkelin (2022) sekä 6D-strategiamallin (Oliver–Miksits–Juoperi–Pirhonen–Rimmanen, 2016) pääperiaatteet.

  1. Tunnista toimintaympäristösi tämänhetkinen tila ja erilaiset skenaariot siitä, mihin se voi muuttua. Älä unohda miettiä sekä uhkia että mahdollisuuksia riskitarkastelussa.
  2. Ota oikeasti selvää sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Älä luota pelkkiin kerran vuodessa tehtyihin asiakaskyselyihin. Käytä osallistamiseen sekä sähköisiä työkaluja sekä paikan päällä tapahtuvaa dialogia saadaksesi laajan ja syvällisen käsityksen siitä, mitä sidosryhmäsi tarvitsevat.
  3. Tunnista organisaatiosi omat toiveet ja arvot. Päätä, miten asemoitte toimintanne muihin verrattuna ja missä voitatte kilpailijanne. Ota huomioon erityisesti asiakkaillenne tuottamanne arvo. Tee itsearviointi, jossa avoimesti keskustelette vahvuuksistanne ja parantamisalueistanne.
  4. Laadi strategia, jonka ihmiset muistavat. Visuaalisuus auttaa, samoin viestin yksinkertaistaminen. Keskity tärkeimpiin kilpailutekijöihin ja siihen, miten organisaatio tuottaa arvoa sidosryhmilleen.
  5. Toteuta strategia. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta jos olet osallistanut ihmisiä tähän saakka, strategian käytäntöön vienti on paljon helpompaa. Jos henkilöstö ja yhteistyökumppanit sekä asiakkaat ovat tietoisia tärkeimmistä päämääristä, toiminta on helppoa saada johdonmukaiseksi. Mittaa strategian toteutumista ja muista, että vakiintuneen tilan mittarit eivät ole samoja kuin muutosta kuvaavat indikaattorit.

Ihmiset mukaan strategian ytimeen

Strategiatyössä on tärkeää muistaa pitää ihmiset strategian keskiössä. Paula Kilpinen esittää kirjassaan Inhimillinen strategia (2022), että strategia tulee inhimillistää, henkilökohtaistaa ja sydämellistää.

Inhimillinen strategia koetaan hänen mukaansa innostavaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Henkilökohtaistaminen tarkoittaa, että yksilö kokee strategian omakseen ja itselleen merkitykselliseksi. Sydämellinen strategia vie strategian tunnetasolle ja kuvaa sitoutumista.

Paula Kilpisen kuvaamat strategiatyön ulottuvuudet syntyvät parhaiten, kun ihmiset osallistuvat ja kokevat voivansa vaikuttaa paitsi organisaation tulevaisuuteen myös omaan tulevaisuuteensa ja työn mielekkyyteen.

Haluatko kehittyä strategian mestariksi?

Koulutuksissamme viet strategiataitosi seuraavalle tasolle ja opit kehittämään organisaatiosi toimintaa! Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja organisaatiosi strategiatyön kehittämiseen, lue lisää!

Kirjoittaja

Kouluttaja Petri Lehtipuu
Petri Lehtipuu

vanhempi asiantuntija

Dipl. ins. Petri Lehtipuu toimii Excellence Finlandin vanhempana asiantuntijana. Hän on työskennellyt laadun, kehittämisen ja johtamisen parissa sekä tuotannollisissa että asiantuntijayrityksissä. Tällä hetkellä pääosa Petrin työstä koostuu KWH Logisticsin laatu-, ympäristö-, työturvallisuus- ja vastuuasioiden parissa.