Siirry sisältöön

Strateginen johtaminen

  • Johtaminen
  • Julkaistu:

Strateginen johtaminen on moniulotteinen käsite, johon eri koulukunnat suhtautuvat eri tavoin. Yhtä oikeaa mallia menestyksekkääseen strategian johtamiseen ei ole, vaan samassa organisaatiossa voidaan toimia monin eri tavoin.

Mitä on strateginen johtaminen?

Voiko strategista johtamista määritellä tutustumatta ensin strategiaan ja johtamiseen erikseen? Tiedostan olevani suurten asioiden äärellä. Johtajuutta tutkineena tiedän, että mittavista ponnisteluista huolimatta johtamiselle ei ole löydetty yleisesti hyväksyttyä määritelmää, ja strategian suhteen tilanne on sama.

Arjessa määrittelyjä harvemmin pohditaan, vaan toimitaan oletetun asiasta vallitsevan yhteisymmärryksen pohjalta. Ollaan nyt kuitenkin hetki pohdinnan äärellä.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Strategia käsitteenä

Useissa yliopistoissa ja korkeakouluissa käytetty oppikirja Exploring Strategy määrittelee strategian organisaation pitkän aikavälin suunnaksi (’the long term direction of an organization’). Tiiviissä määritelmässä on kolme komponenttia: aikajänne, suunta ja organisaatio

Aikajänne voi olla organisaatiosta ja liiketoiminnasta riippuen kuukausia tai vuosikymmeniä, ja siinä tulisi olla kolme eri horisonttia:

  1. Ensimmäisessä horisontissa on nykyinen liiketoiminta
  2. Toisessa horisontissa ovat näköpiirissä olevat mahdollisuudet
  3. Kolmannessa horisontissa ovat ”mahdolliset mahdollisuudet” eli kiinnostavat mutta erittäin epävarmat mahdollisuudet.

Matka näiden kolmen horisontin välillä on organisaation strateginen suunta. Organisaatio puolestaan nähdään ekosysteemissään monimutkaisena koosteena sisäisten ja ulkoisen sidosryhmien suhteita. Koska strategiaan liittyy ihmisten, suhteiden ja resurssien johtamista, puhutaan usein strategisesta johtamisesta (strategic management).

Strategisen johtamisen koulukunnat

Strategisessa johtamisessa on useita koulukuntia. Klassikkoteos Strategy Safari esittelee kymmenen eri koulukuntaa, joilla on omat tapansa tehdä ja toteuttaa strategiaa. En käy niitä tässä läpi kaikkia, vaan teen pari hahmotusta ja nostoa.

Koulukunnista vanhimmat edustavat suunnitelmallista tapaa luoda strategia. Tällöin strategia tehdään ylimmässä johdossa ja valutetaan alaspäin. Oletus on, että strateginen viesti säilyy muuttumattomana, eli kaikki osaavat tulkita strategiaa kuten johto on sen tarkoittanut.

Lisäksi on kuvailevia koulukuntia, joissa fokus on siinä, miten strategia oikeasti muodostuu ja miten sen tekemiseen osallistutaan. Uudempia koulukuntia ovat muun muassa organisaation kulttuuria ja toimintaympäristöä painottavat koulukunnat.

Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme »

Strategian johtaminen käytännössä

Käytännössä strategian johtamisessa kyse on painotuksista, ja monesti strategiatyössä on käytössä eri koulukuntien elementtejä. Esimerkiksi SWOT-analyysi  on alun perin tarkoitettu ylimmän johdon työkaluksi, mutta sitä voidaan käyttää myös osallistavasti. Osallistamista voivat ohjata muun muassa yrityksen arvot, omistajat, hallitus, politiikat ja kiireellisyys. Isokin yritys voi tehdä strategiaa osallistavasti ja toisaalta pienissäkin organisaatioissa se saattaa olla johtoryhmän harjoitus. Myös se vaikuttaa, minkä tasoista strategiaa tehdään: yritystason strategiaa, tietyn liiketoiminnon strategiaa tai henkilöstöstrategiaa. Joka tapauksessa menestyvä yritys voi toteuttaa valitsemaansa strategiaa monin eri tavoin – ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa.

Tiivistettynä strateginen johtaminen on sidosryhmille annettujen arvolupausten täyttämistä. Strategiaprosessin ja strategisen johtamisen avuksi sopiva johtamisen ja kehittämisen viitekehys EFQM-malli määrittää sidosryhmiksi asiakkaat, henkilöstön, yhteistyökumppanit, toimintaa sääntelevät ja ohjaavat tahot sekä yhteiskunnan. Suunnan määrittelyssä EFQM-malli nostaa esiin perustehtävän, vision ja strategian sekä organisaatiokulttuurin, edelläkävijyyden ja johtajuuden. Näiden avulla päästään toiminnan kautta tuloksiin.

Haluatko kehittyä strategian mestariksi?

Koulutuksissamme viet strategiataitosi seuraavalle tasolle ja opit kehittämään organisaatiosi toimintaa! Tutustu strategisen johtamisen koulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja organisaatiosi strategiatyön kehittämiseen, lue lisää!

Kehitätkö urheiluseurojen toimintaa?

Tarjoamme Sporttilinssin urheiluseurojen johtamisen ja kehittämisen tueksi. Sporttilinssi perustuu kansainväliseen johtamisen ja kehittämisen viitekehykseen EFQM-malliin.

Viitatut teokset:

Richard Whittington, Patrick Regnér, Duncan Angwin, Gerry Johnson, Kevan Scholes: Exploring Strategy – Text & Cases. 12th edition. Prentice Hall. 2020. 809 pages.

Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel: Strategy Safari – Your Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management. 2nd edition. Prentice Hall. 2009. 441 pages.

Kirjoittaja

Timo Kuntsi

vanhempi asiantuntija | Senior Advisor

+358 44 977 8385

Timo vastaa arvioinneista ja henkilösertifioinneista.