Siirry sisältöön

Mitä on auditointi?

 • Laadun kehittäminen
 • Julkaistu:

Säännöllisesti toteutettu auditointi auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä, jatkuvasti kehittyvinä ja menestyksekkäinä. Erilaisista auditointivaihtoehdoista löytyy sopiva ratkaisu kunkin organisaation yksilöllisiin tarpeisiin.

Auditointi on olennainen osa yritysten laadunhallintaa ja toiminnan kehittämistä. Se on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa arvioidaan organisaation toimintaa, prosesseja, dokumentaatiota ja järjestelmiä ja verrataan niitä erilaisiin vaatimuksiin eli auditointikriteereihin. Auditoinnilla pyritään tunnistamaan toiminnan vahvuuksia, mahdollisia poikkeamia sekä parannusmahdollisuuksia.

Auditoinnissa selvitetään toisaalta toiminnan vaatimustenmukaisuutta  ja toisaalta sen tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Hyvin suoritettu auditointi onkin loistava työkalu organisaation toiminnan jatkuvassa parantamisessa.

Sisäinen auditointi

Sisäinen auditointi on organisaation itsensä suorittamaa auditointia, jossa omasta henkilökunnasta koulutetut auditoijat auditoivat organisaation toimintaa, prosesseja ja dokumentaatiota ja vertaavat niitä auditointikriteereihin. Sisäinen auditointi on myös mainio kehittämistyökalu organisaatioille.

Ulkoinen auditointi

Ulkoisella auditoinnilla tarkoitetaan joko kolmannen osapuolen suorittamaa riippumatonta auditointia tai toisen osapuolen toteuttamaa toimittaja-auditointia. Ulkoisessa auditoinnissa auditoija on aina organisaation ulkopuolinen taho.

Tutustu auditointikoulutuksiimme »

Auditoinnin periaatteet

Auditointia voidaan luonnehtia sovittujen periaatteiden avulla. Nämä periaatteet tekevät auditoinnista vaikuttavan ja luotettavan työkalun, joka tukee johdon politiikkaa ja toiminnan ohjausta tuottamalla tietoa, jonka perusteella organisaatio voi parantaa suorituskykyään.

Auditoinnin periaatteet ovat riippumattomuus, objektiivisuus ja järjestelmällisyys.

 • Riippumattomuus tarkoittaa, että auditoijien on oltava riippumattomia auditoitavasta toiminnasta aina kun se on käytännössä mahdollista, ja heidän on kaikissa tapauksissa meneteltävä tasapuolisesti ja vältettävä eturistiriitoja.
 • Objektiivisuus tarkoittaa, että auditoinnissa tulee keskittyä faktoihin ja todisteisiin. Se perustuu havaintoihin, mittauksiin, dokumentaatioon ja haastatteluihin, joilla arvioidaan toiminnan vaatimustenmukaisuutta ja tehokkuutta.
 • Järjestelmällisyys kuuluu olennaisena osa auditointiin. Auditointiprosessi tulee suorittaa suunnitelmallisesti, systemaattisesti ja dokumentoidusti.

Kuinka auditointi tehdään?

Auditoinnin suorittavat siihen pätevöityneet auditoijat. Auditointiprosessiin kuuluu useita vaiheita, joista tärkeimpiä ovat:

 1. Auditointiohjelman laatiminen
 2. Yksittäisen auditoinnin suunnittelu
 3. Auditoinnin toteutus
 4. Auditoinnin raportointi
 5. Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen.

Auditointiohjelma määrittelee tiettyä tarkoitusta varten tehtävien auditointien kokonaisuuden, auditointien tavoitteet, kohteet ja aikataulut. Auditointisuunnitelma on suunnitelma yksittäisen auditoinnin toteuttamisesta. Valmistautuessaan auditointiin auditoijat tutustuvat auditoinnin kohteen dokumentaatioon ja järjestelmiin ja laativat tarkentavia auditointikysymyksiä. Toteutusvaiheessa auditoijat keräävät näyttöä auditointikriteereiden täyttymisestä. Näyttöä kerätään tarkastelemalla dokumentteja ja tuloksia, tekemällä täydentäviä kysymyksiä ja haastattelemalla henkilökuntaa sekä havainnoimalla toimintaa.

Raportointivaiheessa auditoijat laativat raportin, jossa esitetään havainnot, mahdolliset poikkeamat ja suositellut parannustoimenpiteet. Raportti toimitetaan johdolle ja vastuuhenkilöille, jotka voivat sitten toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Tutustu auditointikoulutuksiimme »

Kuinka usein auditointeja toteutetaan?

ISO-standardien mukaiseen sertifiointiprosessiin sisältyy vuosittainen ulkoinen auditointi. Joka kolmas vuosi kyseessä on kattavampi sertifiointiauditointi ja välivuosina toteutetaan määräaikaisauditointi. Myös sisäisiä auditointeja tehdään vuosittain. Auditointien ajankohdat kannattaa suunnitella johdon vuosikelloon.

Standardit ja sertifikaatit

Auditoinnin avulla organisaatio voi osoittaa täyttävänsä tietyn standardin vaatimukset. Ulkoisen auditoijan myöntämä sertifikaatti on luotettava osoitus siitä, että yritys täyttää esimerkiksi ISO 9001-, ISO 14001– tai ISO 45001 -standardin vaatimukset. ISO-sarjan johtamisjärjestelmästandardit edellyttävät organisaatiolta myös säännöllistä sisäisten auditointien toteuttamista. Standardijulkaisuista löytyy myös vaatimuksia ja ohjeita auditointien toteuttamiseen.

Koulutukset

Auditointikoulutuksen avulla organisaatio voi varmistaa, että sisäiset auditoijat ovat päteviä tehtäväänsä ja tuntevat auditointiprosessin, auditointimenetelmät ja auditointikriteerit. Koulutuksen jälkeen auditoijat osaavat laatia auditointiohjelman, suunnitella auditoinnit, toteuttaa ne hyödyntämällä monipuolisesti eri auditointimenetelmiä sekä raportoida auditoinnit täsmällisesti ja ammattimaisesti.

Kiinnostuitko auditoinnin toteuttamisesta?

Tutustu auditointikoulutuksiimme:

Tarjoamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja auditointiin valmistautumiseen, lue lisää!

Kirjoittaja

Kouluttaja Niina Suuronen
Niina Suuronen

laadun ja yritysvastuun asiantuntija

YTM Niina Suurosella on lähes 20 vuoden kokemus erilaisten organisaatioiden laadun ja toiminnan kehittämisestä. Niinan erityisosaamista ovat ISO-standardit ja sisäiset auditoinnit. Lisäksi hän on perehtynyt yritysten vastuullisuuskysymyksiin. Niina auttaa organisaatioita käytännönläheisten ja liiketoimintaa tukevien laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien kehittämisessä.

Sisäinen auditointi
 • Laadun kehittäminen
ISO 9001:2015 -laadunhallinta
 • Laadun kehittäminen