Siirry sisältöön

Avaa ovi organisaation kehittämiseen

  • Kilpailukyky, Prosessien kehittäminen
  • Julkaistu:

Eurooppalainen johtamisen ja kehittämisen viitekehys, tuttavallisemmin EFQM-malli, tarjoaa kaikupohjan tarkastella organisaation toimintaa kokonaisuutena ja osana ekosysteemiä. Mallin kautta luodaan tilannekuva organisaation peruspilareista: suunnasta, toiminnasta ja tuloksista.

EFQM-malli on strateginen viitekehys, jonka kautta tarkastellaan operatiivista suorituskykyä ja tulossuuntautuneisuutta. Se soveltuu myös organisaation tulevaisuuden pyrkimysten peilaamiseen suhteessa nykyisiin toimintatapoihin ja tapaan käsitellä haasteita ja ongelmia. Nämä periaatteet ovat tärkeitä riippumatta organisaation koosta ja siitä, toimiiko se julkisella, yksityisellä vai kolmannella sektorilla.

Suunta

Jotta organisaatio voi tuottaa jatkuvasti erinomaisia sidosryhmiensä vaatimuksia vastaavia tai ylittäviä tuloksia, organisaation tulee: 

  • Määritellä innostava tarkoitus
  • Luoda kunnianhimoinen visio
  • Laatia strategia, jonka ytimessä on kestävän arvon luominen
  • Rakentaa menestystä tukeva organisaatiokulttuuri.

 Toiminta

Strategisen suunnan määrittely on välttämätön, mutta ei ainoa edellytys sille, että organisaatio kykenee tuottamaan sidosryhmiensä vaatimuksia vastaavia tai ylittäviä tuloksia. Organisaation on toteutettava strategiaansa vaikuttavasti ja tehokkaasti. Sen tulee tunnistaa verkostonsa ja tehdä saumatonta yhteistyötä menestyksensä kannalta tärkeimpien sidosryhmien kanssa, luoda kestävää arvoa sekä johtaa nykyistä toimintaansa tuloksellisesti sekä samaan aikaan parantaa toimintamallejaan ja uudistua menestyäkseen tulevaisuudessa. 

Tulokset

Organisaation toiminnallaan aikaansaamat tulokset sekä odotukset tulevaisuuden tuloskehityksestä suhteessa strategiseen suuntaan. Käytännössä erinomainen organisaatio käyttää tulosdataa saadakseen tietoa: 

  • Sidosryhmien näkemyksistä
  • Kestävän arvon luomiseen
  • Suorituskyvyn ohjaamiseen ja uudistumiseen.

Systeeminen näkökulma

EFQM-mallin kautta hahmotetaan syy-seurausyhteyksiä sen välillä, miksi ja mitä organisaatio tekee ja mitä se toiminnallaan saavuttaa. Eli kyse on peruspilareiden suunta-toiminta-tulokset jatkumosta ja keskinäisvaikutuksista, sekä organisaatiosta osana ekosysteemiä. Sidosryhmäajattelu on osa systeemistä tarkastelua ja sidosryhmiin kuuluu asiakkaiden ja työntekijöiden lisäksi kumppanit, toimittajat ja alihankkijat. Myös taloutta ohjaavat ja toimintaa sääntelevät tahot, sekä yhteiskunta kokonaisuutena nähdään sidosryhminä. 

Pitkä aikajänne

Myös pitäjänteisyys on EFQM-mallin ytimessä. Erityisesti nyt haastavassa taloudellisessa suhdanteessa tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista ja eteenpäin katsomista. EFQM-mallin kautta tehtävällä arvioinnilla henkilöstöä voidaan osallistaa keskusteluun, muodostaa tilannekuva vahvuuksista ja parantamisalueista, sekä laatia kehittämisen tiekartta toimenpiteineen. 

Suuntaa katse kohti tulevaisuutta

EFQM-mallin perusteet -koulutus antaa yleiskuvan ja on samalla portti EFQM-muutosjohtaja ja/tai EFQM-arviointikoulutuksiin. Tervetuloa oppimaan miksi EFQM-malli on ajankohtainen myös nyt! 

Aloita matkasi - Ilmoittaudu EFQM-mallin perusteet -kurssille tänään!

EFQM-malli (European Foundation for Quality Management) tukee organisaatiota sen toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi. Malli perustuu syy-seuraus-suhteiden ymmärtämiseen organisaation suunnan, toiminnan ja tulosten välillä.

Ilmoittaudu tästä

Kirjoittaja

vanhempi asiantuntija Timo Kuntsi
Timo Kuntsi

vanhempi asiantuntija | Senior Advisor

+358 44 977 8385

Timo vastaa arvioinneista ja henkilösertifioinneista.